Long Nhật
[id]Sợi Nhớ Sợi Thương;http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Ctj0WT1WPrsS|Cánh Diều Kỉ Niệm;http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=d3j0VxeYmnCX|Thương Bà Mẹ Huế;http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=WbRTLhC77oC4|Cánh Thiệp Đầu Xuân;http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=LScDxMQrqF8o|Tình Huế Chung Vầng Trăng Đợi;http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=cMBx7z2VXBUF|[/id]

3 nhận xét Long NhậtTop
Liên hệ Facebook với Minh