MẪU KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2012ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
..........., ngày .... tháng.... năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012

          Họ và tên: ..........
          Sinh ngày 02 tháng 10 năm .......
          Ngày kết nạp Đảng:
          Ngày chính thức:
          Chức vụ trong Đảng:
          - Bí thư Đảng ủy ..........;
          - Kiêm ...................;
          Chức vụ quản lý.............
          Chức vụ đoàn thể..........
         
          Sinh hoạt tại chi bộ..............
          Thực hiện Hướng dẫn số Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

          TÔI XIN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NHƯ SAU
A - ƯU ĐIỂM:
          1 - Về tư tưởng chính trị:
- Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm:

- Việc chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;
- Việc tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tinh thần học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.  
          2 - Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Kết quả việc thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp...
- Đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình;
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; việc chấp hành đúng Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm;
- Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân nơi cư trú. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của  nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ;
- Tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác; đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

          3 - Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
          Bản thân tôi được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
          ...............
          ..............
          - Về năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Tham gia xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị.
- Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ ở cơ quan, đơn vị; kiên quyết với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà.

          4 - Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức;
- Thực hiện đúng nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định;
- Chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
- Chấp hành chính đúng sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan.
- Thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục khuyết điểm.

B - TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM:
        

          C - ĐẢNG VIÊN TỰ NHẬN LOẠI:

                                                                         
                                Người tự kiểm điểm                                                       

                                                                    
                                                              
Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CHI BỘ
          1-Ý kiến nhận xét: (Nội dung kết luận của đồng chí chủ trì được chi bộ thông qua) ...............................................................................................................
         
2-Kết quả biểu quyết của chi bộ: 
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ………..
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ………………
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ………………….
- Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ..
                                                                                        
                                                                                        T/M CHI BỘ
                                                                                              BÍ THƯ

ĐẢNG ỦY CƠ SỞ QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

          Tập thể Chi ủy xem xét, quyết định: (Đánh giá chất lượng đảng viên; biểu dương hoặc đề nghị khen thưởng đảng viên xuất sắc hay đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm, nếu có) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
T/M ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)
.

2 nhận xét MẪU KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2012QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh