Thủ tục hành chính người có công (P2)


12.1.Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định. 
   
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành lập danh sách chuyển hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng xem xét ra quyết định trợ cấp ưu đãi, cấp sổ ưu đãi và giao cho phòng Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện chế độ ưu đãi.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
 Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (theo mẫu đính kèm);
- Giấy khai sinh của người hưởng chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
12.4.Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kề từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện.
12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ ưu đãi Giáo dục đào tạo.
12.8. Lệ phí : Không.
12.9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai :
   Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01 – ƯĐGD).
12.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 26/7/2006 của liên Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;Mẫu số 01-ƯĐGD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI CẤP SỔ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
(kèm theo bản sao Giấy khai sinh của người hưởng chế độ
ưu đãi giáo dục, đào tạo)
Họ và tên người có công (1) …………………………….là: (2)…….................
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Nam/Nữ…………………….
Số hồ sơ:  …………………………………………………………...
Nơi đăng ký thường trú: Xã (phường)……………...(Quận,huyện)…………….
Tỉnh (thành phố)……..............................................................................................
Nơi đang quản lý chi trả trợ cấp: ……………………………………...….............
Tôi là (3)………………………….quan hệ với người có công(4):……………….
Đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với:
STT
Họ và tên (5)
Ngày, tháng, năm sinh
Quan hệ với người có công
12


            Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (6)
Ông/bà……………………...................
có bản khai như trên là đúng.

            Thủ trưởng đơn vị
              (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
……., ngày…..tháng…..năm…..
Người khai
(Ký tên và ghi rõ họ, tên)
Ghi chú
- (1) - Ghi rõ họ tên người có công
- (2)- Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng (nếu là thương binh, bệnh binh thì ghi thêm tỷ lệ mất sức lao động).
- (3)- Ghi họ tên người đứng khai.
- (4)- Ghi quan hệ người đứng khai với người có công.
- (5)- Ghi rõ họ và tên học sinh, sinh viên được hưởng trợ cấp.
- (6)- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:
            + Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.
            + Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.
+ Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

13. Thủ tục thanh toán chế độ khi đi điều trị phục hồi chức năng theo chỉ định của cơ sở y tế
13.1.Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, đối chiếu danh sách chi trả và thanh toán chế độ đi điều trị phục hồi chức năng theo quy định.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
            Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
13.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện.
13.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
   a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy đề nghị thanh toán chế độ phục hồi chức năng (tự viết);
- Vé tàu, xe;
- Giấy ra viện và xác nhận của cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào Sổ theo dõi;
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
13.4.Thời hạn giải quyết: Trong ngày  làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                             
13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi tiền.
13.8. Lệ phí : Không .
13.9.Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Không .
13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
13.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001;
 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;
Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công;
Thông tư số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

14. Thủ tục hỗ trợ kinh phí cho người có công khi đi làm dụng cụ chỉnh hình
14.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, đối chiếu danh sách chi trả và hỗ trợ kinh phí đi làm dụng cụ chỉnh hình theo quy định.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
            Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện.
14.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Giấy đề nghị thanh toán kinh phí đi làm dụng cụ chỉnh hình (tự viết);
- Vé tàu, xe;
- Xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình vào Sổ theo dõi;
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
14.4.Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                              
14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi tiền.
14.8. Lệ phí : Không.
14.9.Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Không.
14.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :
Chỉ thanh toán mỗi niên hạn 2 lần .
14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001;
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;
Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công;
Thông tư số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 hướng dẫn chế độ chăm só sức khỏe đối với người có công với cách mạng.


15. Thủ tục chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách người có công
15.1.Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
 b) Bước 2 : Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ; Lập danh sách chi trả trợ cấp cho đối tượng theo chế độ pháp luật qui định.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
   15.2. Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
   a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
-  Bản gốc Giấy giới thiệu lĩnh trợ cấp hoặc quyết định trợ cấp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng;
- Bản sao Giấy chứng nhận người có công hoặc chứng minh nhân dân;
- Giấy ủy quyền nhận tiền trợ cấp (nếu có);
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
15.4.Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.                                                              
15.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.
15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chi tiền.
15.8. Lệ phí : Không .
15.9.Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không .
15.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001;
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;
 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công;
Nghi định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ qui định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

16. Thủ tục lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
16.1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
 Thời gian tiếp nhận hồ sơ  trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiến hành lập danh sách chuyển hồ sơ đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện xem xét trình Bảo hiểm xã hội  tỉnh Lâm đồng cấp thẻ Bảo hiểm y tế.
 c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
 Công dân nhận kết quả tại UBND cấp xã nơi cư trú.
            Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
16.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện .
16.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị của của đối tượng có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi cư trú;
- Bản trích sao danh sách đề nghị hưởng chế độ một lần theo quyết định số 290/2005/TTg ngày 08/11/2005 hoặc bản sao một trong một trong các quyết định được hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc, …), trường hợp đối tượng không còn các quyết định trợ cấp một lần thì làm bản khai nêu rõ quá trình tham gia kháng chiến chống mỹ và công tác, được hội đồng chính sách xã xem xét đề nghị;
- Công văn đề nghị của UBND cấp xã;
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
16.4.Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:
16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh vả xã hội cấp huyện.
  16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính .            
16.8. Lệ phí : Không.
16.9.Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Không.
16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;
Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/07/2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động – TB&XH – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;

17. Thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường B, C, K mà chưa được hưởng chế độ của Đảng và Nhà nước
17.1.Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, tổng hợp, phân loại hồ sơ; Tính thời gian được hưởng của đối tượng; lập danh sách theo mẫu 9B và công văn đề nghị theo mẫu 8A, chuyển hồ sơ đến Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết.
c) Bước 3: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công dân nhận kết quả qua đường Bưu điện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
17.2. Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản khai cá nhân ( theo mẫu đính kèm);
- Trích lục quá trình công tác (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản HNLT khu phố thôn, tổ dân phố (theo mẫu đính kèm);
- Biên bản Hội nghị Cựu chiến binh xã, phường (theo mẫu đính kèm);
- Công văn đề nghị của UBND phường ,xã ( theo mẫu đính kèm );
  b) Số lượng hồ sơ:  03 bộ.
17.4. Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ .        17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                             
         17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
         17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách và công văn đề nghị.
          17.8. Lệ phí : Không.
          17.9.Tên mẫu đơn, mẫu t khai :
- Bản khai cá nhân .
- Trích lục quá trình công tác .
- Biên bản HNLT khu phố thô, tổ dân phố .
- Biên bản Hội nghị Cựu chiến binh xã phường .
- Công văn đề nghị của UBND phường xã  ( theo mẫu 8a).
17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
17.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;
Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước  do Thủ tướng Chính phủ ban hành sửa đổi,bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;
Thông tư  số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;
Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2008 về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước do Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch  số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;
Mẫu 2C           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……. Ngày….. tháng….. năm 200…..

BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ĐỐI TƯỢNG
Về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Bí danh: ……………………………………………………………………..…..
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Trú quán: ………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:……….
……………………………………………………………………………………
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K của đối tượng nói trên hưởng chế độ một lần như sau:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm
Số tháng
Đơn vị,
chiến trường
Cấp bậc,
chức vụ
Mức lươngTổng thời gian được hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Tôi xin cam đoan bản trích sao trên đây về đối tượng là đúng với hồ sơ gốc cơ quan đang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Người trích sao
(Ghi rõ họ, tên)
Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 1A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………… Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….....
Quê quán: ………………………………………………………………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...
Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..
Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………
Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....
Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………
Nghề nghiệp sau khi về gia đình: ……………………………………………….
Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: …………………….
………………………………………………………………………..................
Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH
Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Cấp bậc,
chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Địa bàn hoạt động
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng


Những người biết được quá trình tham gia công tác:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………....
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)
                        Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……….. Ngày….. tháng….. năm 200….
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH
Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200…..,
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) ………………… xã (phường) ………………… huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………….......
Chúng tôi gồm:
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố)
2. Đại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...……………………
3. Đại diện Chi Hội Cựu chiến binh: ………………………………...…………
4. Đại diện Chi Hội người cao tuổi: …………………….…………...…………
5. Đại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...………
Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhất trí xác nhận
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất):
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm …………………....
Quê quán: ………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………...
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… đến ngày…… tháng…… năm ....
Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý.
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là……........ năm…….. tháng.
Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): …………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét hưởng chế độ là: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Biên bản lập thành………. bản, các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây.

Trưởng thôn
(bản, ấp,
tổ dân phố)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Chi ủy
(Chi bộ)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Chi Hội
CCB
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Chi Hội người cao tuổi
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện
Cán bộ lão thành cách mạng
(Ký, ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……….. Ngày….. tháng….. năm 200….
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
Xét đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200…..,
Tại ………………………..…… xã (phường) …………………….………… huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ……...........
Chúng tôi gồm:
1. BCH Hội Cựu chiến binh xã (phường) ………………………………………
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt.................................................
2. Đại biểu Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…
Đã họp để xem xét, đề nghị đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhất trí xác nhận:
Ông (bà) ……………………………………… còn (hay mất)…….…………..
Sinh năm ……………………… từ trần ngày…… tháng…… năm ….……....
Quê quán: ……………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc đối tượng (chưa được hưởng chế độ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):…………
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… đến ngày…… tháng…… năm ….
Do đơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý.
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy định để tính hưởng chế độ là……........ năm…….. tháng.
Đã và đang được hưởng chế độ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc chưa được hưởng chính sách gì): ………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ để làm cơ sở xét hưởng chế độ là: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…
Đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho đối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc thân nhân của Ông (Bà) …………… được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Biên bản lập thành………. bản và các đại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới đây:

ĐẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH
(Cùng ký, ghi rõ họ tên)
TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 8A

……………………….
……………………….

Số:        /CV
V/v đề nghị trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày….. tháng….. năm 200….


Kính gửi:……………………………………..
                                     
Căn cứ vào Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính;
……………………………………. đề nghị đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ được hưởng chế độ trợ cấp một lần như sau:
- Tổng số đối tượng: ………..…………………………………………………
- Tổng số tiền: …………………………………………………………………
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………)
Trong đó:
1. Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách (I):
 - Tổng số: …………………………… Số tiền ……………………………
+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..
2. Đối tượng B, C, K (II):
- Tổng số: ………………………………… Số tiền ……………………………
+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..
3. Đối tượng dân quân, du kích tập trung (III):
- Tổng số: ………………………………… Số tiền ……………………………
+ Sống: …………………………………… Số tiền ……………………………
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền …………………………..
Các đối tượng trên đã được xét duyệt theo quy định.
(Danh sách trích ngang riêng từng loại đối tượng và hồ sơ kèm theo).
Đề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
-
-
-
- Lưu…...
……………………………
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên
18. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C,  đang công tác”.
18.1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: Tổ chức, công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện .
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành lập danh sách chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng xem xét ra quyết định trợ cấp một lần.
c) Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
18.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản khai cá nhân đối tượng B,C,K có chứng nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác; (theo mẫu đính kèm)
- Bản trích lục quá trình công tác của cá nhân đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch; (theo mẫu đính kèm)
- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận;
- Công văn đề nghị kèm theo danh sách đối tượng hưởng chế độ của cơ quan, đơn vị từ cấp quản lý đối tượng đến cấp ra quyết định hưởng chế độ cho đối tượng;
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
18.4.Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:
18.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.
18.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng  Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
  18.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             
18.8. Lệ phí : Không.
18.9.Tên mẫu đơn, mẫu t khai :
 Bản khai cá nhân (Mẫu 2A).
 Bản trích sao lý lịch của đối tượng (Mẫu 2C).
18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
18.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;
Thông tư  số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………. Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):……………………………
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………
Quê quán: ………………………………………………………………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):………………
……………………………………………………………………………………
Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………..
……………………………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:………………………………………..
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ngày…... tháng…… năm……, đơn vị (c, d, e, f):………………………………………
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..
Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………..
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………….
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:………………………………………
2-…………………………………… sinh:………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..
……………………………………………………………………………………
BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Cấp bậc,
Chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Địa bàn hoạt độngTổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Xác nhận của cơ quan, hoặc
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)Mẫu 2C
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..

BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ĐỐI TƯỢNG
Về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Bí danh: ……………………………………………………………………..…..
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Trú quán: ………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:……….
……………………………………………………………………………………
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K của đối tượng nói trên hưởng chế độ một lần như sau:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm
Số tháng
Đơn vị,
chiến trường
Cấp bậc,
chức vụ
Mức lươngTổng thời gian được hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Tôi xin cam đoan bản trích sao trên đây về đối tượng là đúng với hồ sơ gốc cơ quan đang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Người trích sao
(Ghi rõ họ, tên)
Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ
(Ký tên, đóng dấu)


19. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K.
19.1.Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Công  dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật . Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành lập danh sách chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng xem xét ra quyết định trợ cấp một lần.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
19.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
19.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
   a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Lý lịch Đảng viên; (nếu là Đảng viên)
- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân; (nếu có)
- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng;
- Các giấy tờ có thể chứng minh là Thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ, …; Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác; Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe, …; Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần; Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác;
 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
19.4. Thời gian thực hiện thủ tục hành chinh:XXXXXXXXXXXX
19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                             
19.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện.
19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.             
19.8. Lệ phí: Không.
19.9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai : Không.
19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;
Thông tư  số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;

20. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chống mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách.
20.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1 : Công  dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện (cơ quan tham mưu cho UBND huyện) hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
b) Bước 2 : Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện tiến hành lập danh sách chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng xem xét ra quyết định trợ cấp một lần.
c) Bước 3: Công dân nhận kết quả tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
20.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
20.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần (đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách) có kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có xác nhận của UBND cấp xã; (theo mẫu đính kèm)
- Bản sao một trong các giấy tờ sau:
+ Lý lịch Đảng viên; (nếu là Đảng viên)
+ Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân; (nếu có)
+ Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng;
+ Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ, …; Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác; Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe, …; Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần; Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác;
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
20.4 . Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:XXXXXXXXXXXXXXXX
20.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân .                                                             
20.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động -Thương binh và xã hội cấp huyện.
  20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính .            
20.8. Lệ phí: Không.
20.9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai :
Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần (đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách) Mẫu 1A
Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần (đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách) Mẫu 1B
Bản khai cá nhân (đối tượng B, C, K) mẫu 2A;
Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần  (đối tượng B, C, K) Mẫu 2B
Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ một lần (đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật) Mẫu  3A
 Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ một lần (đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật) Mẫu 3B;
Giấy ủy quyền Mẫu 04;                                                                                   
20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.
20.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;
Thông tư  số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước;


  
Mẫu 1A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………. Ngày….. tháng….. năm 200…..

BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, CNVC):………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………….....
Quê quán: ………………………………………………………………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...
Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..
Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………
Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....
Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………
Nghề nghiệp sau khi về gia đình: ……………………………………………….
Đã được khen thưởng trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: …………………….
………………………………………………………………………..................
Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................

BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Cấp bậc,
chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Địa bàn hoạt động
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng


Những người biết được quá trình tham gia công tác:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………....
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Mẫu 1B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách)

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là………………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Vào Đảng: ……………………………………Chính thức:……………………..
Nhập ngũ (hoặc tuyển dụng vào CNVC) ngày….. tháng….. năm ………………
Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f….) hoặc cơ quan tuyển dụng:…………………....
Về gia đình từ ngày….. tháng….. năm …………………………………………..
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi về gia đình (c, d, e, f…):……………………
Lý do chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước………………
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
Đã từ trần ngày……. tháng…. năm…. tại………………………………………
Các giấy tờ của đối tượng còn lưu giữ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................


BẢNG KÊ THỜI GIAN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC CHO ĐẾN KHI VỀ GIA ĐÌNH

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Cấp bậc,
Chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Địa bàn hoạt độngTổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Những người biết được quá trình tham gia công tác:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 2A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………. Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Thuộc đối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):……………………………
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………
Quê quán: ………………………………………………………………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay (đối với người đang công tác):………………
……………………………………………………………………………………
Đang nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:…………………..
……………………………………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ:………………………………………..
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng): ngày…... tháng…… năm……, đơn vị (c, d, e, f):………………………………………
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm……………………………………..
Ngày, tháng, năm đi chiến trường B, C, K:……………………………………..
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:………..……………………………..
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K:………..………………….
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: đi học, công tác (số lần, thời gian):…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:…………….
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:………………………………………
2-…………………………………… sinh:………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..
……………………………………………………………………………………

BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Cấp bậc,
Chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Địa bàn hoạt độngTổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Xác nhận của cơ quan, hoặc
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)Mẫu 2B           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……. Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng hưởng chế độ B, C, K)

1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
 (Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Sinh năm……………….. Quê quán:……………………………………………
Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm:……………………………………….
Đơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần):………………………………………….
Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly đối với cán bộ dân chính đảng):…………………., đơn vị (c, d, e, f):…………………………………….
Tái ngũ (nếu có) ngày……. tháng…… năm:…………………………………...
Đơn vị trước khi đi chiến trường B, C, K:……………………………………...
Cấp bậc, chức vụ trước khi đi chiến trường B, C, K……………………………
Ngày, tháng, năm được đề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:……..
Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:…………………………………………….
Trong thời gian ở chiến trường đã ra miền Bắc: Đi học, công tác (số lần, thời gian):………………. Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……….
Đơn vị công tác trước khi về gia đình: …………………………………………
Cấp bậc, chức vụ khi về gia đình:…………………………..………………….
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:…………….
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:…………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên vợ (hoặc chồng): …………………………………………………………
Vợ chồng kết hôn năm: …………………………………………………………..
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:………………….
……………………………………………………………………………………
Họ, tên các con:
1-…………………………………… sinh:………………………………………
2-…………………………………… sinh:………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ĐẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Cấp bậc, Chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Địa bàn hoạt độngTổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu 2C           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày….. tháng….. năm 200…..

BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ĐỐI TƯỢNG
Về thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Bí danh: ……………………………………………………………………..…..
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Trú quán: ………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLĐ, TNLĐ hoặc làm công việc gì ở đâu:……….
……………………………………………………………………………………
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến đấu tại chiến trường B, C, K của đối tượng nói trên hưởng chế độ một lần như sau:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm
Số tháng
Đơn vị,
chiến trường
Cấp bậc,
chức vụ
Mức lươngTổng thời gian được hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Tôi xin cam đoan bản trích sao trên đây về đối tượng là đúng với hồ sơ gốc cơ quan đang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Người trích sao
(Ghi rõ họ, tên)
Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 3A           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI CÁ NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)

Họ và tên:………………….…..Bí danh:…………………... Nam, nữ:……….
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Vào Đảng:………………………… Chính thức:………………………………..
Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:………………..
…………………………………………………………………………………..
Được vào đơn vị (b, c dân quân, du kích):………………………………………
Do cấp nào quản lý (ghi rõ):…………………………………………………….
Về gia đình từ ngày ….. tháng….. năm…………………………………………
Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):…………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Lý do khi về gia đình:…………………………………………………………...
Nghề nghiệp sau khi về gia đình:…………… hiện nay:………………………..
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ: ………………………..
…………………………………………………………………………………..
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? ………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:………
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN, DU KÍCH
TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Số tháng
Cấp bậc, Chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Cấp quản lý
Địa bàn hoạt động
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Mẫu 3B           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………. Ngày….. tháng….. năm 200…..
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật)

1. Phần khai về thân nhân:
Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Đơn vị, cơ quan công tác hiện nay:………………………………………………
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là: ……………………………………….
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ………………………………………….
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………..................
(Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế)
2. Phần khai về đối tượng:
Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:…….
Năm sinh ……………….. từ trần……………………………………………….
Quê quán:……………………………………………………………………….
Vào Đảng:…………………………………. Chính thức:………………………
Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:……………….
Được vào đơn vị………………………………………………………………...
Do cấp nào quản lý (ghi rõ) …………………………………………………...
Về gia đình từ ngày….. tháng… năm…………………………………………...
Đơn vị trước khi về gia đình (b, c, d):…………………………………………..
………………………………………………………………………………..…
Nghề nghiệp sau khi về gia đình:…………………..… hiện nay:………………
Đã được khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ:………………………...
Đã được hưởng chế độ, chính sách gì? …………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Các giấy tờ liên quan đến tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ được:……….. …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN, DU KÍCH
TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm
Số tháng
Cấp bậc, Chức vụ
Đơn vị
(c, d, e, f)
Cấp quản lý
Địa bàn hoạt động
Tổng thời gian được tính hưởng chế độ một lần: …. năm…. tháng

Những người biết được quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật:
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay…………………………
Lý do biết: ………………………………………………………………………
Khai tại …………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
(Ký tên và đóng dấu)
Người khai
(Ký, ghi rõ họ, tên)


Mẫu 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày….. tháng….. năm 200…..
GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:           Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………………………….
                                    huyện………………. tỉnh (thành phố) ………………….……..

Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:………………..
Quê quán: ………………………………………………………………………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..
Là………………………….. của Ông (Bà) ……………………………………..
thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với đối tượng là …………………………………………………………………….…..
Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh (thành phố) ……………………………………………………..
Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.


Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ, tên)
1 nhận xét Thủ tục hành chính người có công (P2)QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh