Một số bài Bài thu hoạch mẫu về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức là văn minh"

.
BẢN THU HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
Rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên
về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.

          Họ và tên:  
          Ngày sinh: 16 – 10 – 1972
          Công việc được giao năm 2010:
          Chức vụ trong đảng: PBT Chi Bộ;
          Chức vụ trong cơ quan: Quyền Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.
          Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm nay – 2010; Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh””, với công tác gắn tổ chức và tiến hành Đại Hội Đảng bộ các cấp năm 2010, tôi xin trình bày những nội dung cơ bản đã thu hoạch được thông qua nhận thức và tự liên hệ bản thân như sau:
* Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Bản thân hết sức tâm đắc và nhiệt tình hưởng ứng để nghiên cứu và học tập. Thiết nghĩ rằng cuộc vận động này có ý nghĩa chính trị sâu sắc, được mở ra rất đúng lúc; Vì hiện nay trong Đảng ta, nhân dân ta, quân đội ta, nói cụ thể nhà nước ta có rất rất nhiều những hình ảnh, những con người có cuộc sống cao thượng, họ lo toan cho đất nước cho sự nghiệp cách mạng, luôn luôn làm được nhiều việc thiện, vì Tổ Quốc chấp nhận huy sinh, là những tấm gương cho nhiều người noi theo. Nhưng ngược lại cũng vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hóa biến chất, làm sâu mọt đục khét, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng.
 * Chuyên đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ và 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Những sự kiện trọng đại ấy, và những thành quả của ngày hôm nay, chúng ta có được, phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh".
* Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh,“ là đạo đức, là văn minh” cụ thể là:
Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau:
+ Cách mạng Việt Nam "trước hết phải có đảng cách mệnh". “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt";
          + Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình; kỷ luật nghiêm minh, tự giác; đoàn kết, thống nhất trong Đảng;
          + Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng "là đạo đức, là văn minh";
          + Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân. Đảng ta gắn bó với dân vì "Đảng là con nòi của nhân dân"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc". Người nói: " Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân;
+ Mỗi đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải "dán lên trán hai chữ cộng sản" là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục";
+ Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn là yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
* Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đổi của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển; Đặc biệt là “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
 Với nhận thức chung đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây:
Một là; Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới;
Đảng ta là Đảng cầm quyền. Năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ, khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Hai là; Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp;
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biến chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt
1. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút và phát huy tiềm năng trí tuệ của toàn dân tộc. Trong thực hiện nhiệm vụ này, cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: Xây dựng xã hội mới là công việc “rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ nầy cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”;
2. Cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, xậy dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức đủ tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, năng động, dám nghĩ, dám làm,...không chỉ là sự quan tâm, phát huy nhân tố con người trong Đảng, mà còn để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, vấn đề có ý nghĩa quyết định đến thành bại của cả sự nghiệp cách mạng;
3. Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và ngoài xã hội.
Ba là; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng;
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức để bổ xung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương;  
Bốn là; Giải quyết tốt mối quan hệ với dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ trương tập hợp tất thảy những người yêu nước vào sự nghiệp cách mạng, xậy dựng mối quan hệ mấu thịt giữa Đảng với dân  có ý nghĩa lớn về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng đảng, cần được quán triệt và tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các cấp, các ngành; phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu, cán bộ đảng viên công chức phải là công bộc của dân;
Năm là; Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định điều lệ đảng;
Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt sử lí các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.
Bản thân tôi là Đảng viên, trước hết tôi rất tâm đắc về nghiên cứu, tìm tòi và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nhằm để nhận xét và đánh lại bản thân mình trong thời gian học tập, để khắc phục những cái chưa đạt được và có định hướng phát huy những mặt tốt hơn trong những năm tiếp theo.        
          Bên cạnh đó những ưu điểm, nhược điểm của bản thân cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình, còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Công việc nhiều, có lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ…
          Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh” là đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng đặt lợi ích lên trên hết; Bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình có sai lầm thì sửa chữa, khắc phục; luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự tổ quốc;
           Việc chuẩn bị tiến hành đại hội phải phát huy dân chủ tăng cường sự đoàn kết giữ vững kỉ luật, coi trọng chất lượng. N©ng cao tinh thần phê và tự phê đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Phải vận dụng tốt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dự đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” trong tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại Hội XI có ý nghĩa rất thiết thực trong xây dựng đảng, trong thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hiện nay; đáp ứng yêu cầu chung của công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BÀI THU HOẠCH CHUYÊN ĐỀ
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta
thật sự trong sách, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”
a. Vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam
- Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đầu thế kỷ XX, sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam chỉ phát huy cao độ khi được tập hợp, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Người luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam.
- Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam gắn liền với công tác xây dựng Đảng, trước hết từ sự kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên lý xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; từ công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh” xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.
b. Tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn trước mắt của công tác xây dựng Đảng
- Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc trước đây, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng phải trong sạch, vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng tốt yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng.
- Trong cuộc đấu tranh giữa CNXH và CNTB, giữa cách mạng và phản cách mạng, vấn đề trọng tâm, lĩnh vực diễn ra gay gắt nhất, quyết liệt nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triển đất nước lên CNXH với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
- Tư tưởng xây dựng Đảng của chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa thực tiễn và lý luận sâu sắc, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, qua đó làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước.
Chúng ta luôn khẳng định những giá trị tư tưởng, văn hoá, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh có giá trị trường tồn và là vốn quý của Đảng ta, của dân tộc và nhân loại. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương của Bác ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc, học suốt đời chứ không chỉ là học mỗi ngày, mỗi năm hay trong nhiệm kỳ. Đồng chí cho rằng, việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên mà còn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, việc gì có lợi cho dân phải làm, việc gì không có lợi cho dân phải hết sức tránh.
2. Việc tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng
a. Nguyên tắc tập trung dân chủ
Đây là nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương, tất cả mọi đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của tổ chức Đảng. Thường xuyên mở rộng và thực hành dân chủ trong Đảng, làm cơ sở mở rộng và phát huy dân chủ ngoài xã hội. Để phòng và chống các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, hách dịch, chụp mũ, trù dập ý kiến của người khác; đồng thời đề phòng và chống những biểu hiện dân chủ quá trớn.
Đây là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người, vừa phát huy sức mạnh của tập thể những người ưu tú nhất phấn đấu cho mục tiêu cách mạng đã đề ra. Hồ Chí Minh cho rằng dân chủ và tập trung là hai mặt có quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau trong một nguyên tắc. Dân chủ là thành quả của cách mạng. Dân chủ là tất cả Đảng viên đều được tự do trình bày ý kiến của mình về mọi vấn đề trong các hội nghị để góp phần tìm ra chân lý. Từ đó mới ra được nghị quyết để chỉ đạo hành động. Vì vậy, dân chủ phải đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung. Phải tránh dân chủ theo kiểu tuỳ tiện, phân tán, vô tổ chức, dân chủ quá trớn, dân chủ hình thức. Những kiểu dân chủ như thế  là rất nguy hại, nó sẽ làm suy giảm sức chiến đấu của Đảng.
Hiểu rõ bản chất và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng chính là làm cho Đảng vững. Đảng vững biểu hiện ở sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng vững biểu hiện trong sự đúng đắn của đường lối, chủ trương xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Đảng vững biểu hiện trong công tác tổ chức của Đảng, Đảng phải thật sự trong sạch xứng đáng với sứ mệnh lịch sử mà giai cấp và dân tộc giao phó.
b. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
Tập thể lãnh đạo là để phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của nhiều người, cá nhân phụ trách là để xác định rõ trách nhiệm thực hiện, nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chống thói dựa dẫm tập thể, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm; đồng thời chống độc đoán cá nhân, coi thường tập thể.
Hồ Chí Minh khẳng định 'Tập thể lãnh đạo là dân chủ. Cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách tức là dân chủ tập trung' .Theo Hồ Chí Minh thì một người dù tài giỏi đến mấy cũng không thể nào thấy hết mọi mặt của một vấn đề, càng không thể thấy hết được mọi vịêc, hiểu hết được mọi chuyện. Vì vậy, để lãnh đạo được sát, đúng cần phải có sự tham gia ý kiến của nhiều người. Nhiều người thì nhiều kiến thức, người thấy mặt này, người thấy mặt kia, do đó hiểu được mọi mặt mọi vấn đề. Khi tập thể đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch đã được định rõ thì giao cho một người phụ trách, nếu giao cho một nhóm người thì trong nhóm người ấy phải có một người phụ trách chính. Làm như vậy thì mọi kế hoạch mới được thực hiện đầy đủ, tránh thói dựa dẫm vào nhau, công việc mới đạt kết quả cao. Lãnh đạo mà không tập thể thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc. Phụ trách không có cá nhân thì sẽ đi đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau'
c. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình
Luôn tiến hành một cách thường xuyên, thành khẩn, thành tâm, trung thực, kiên quyết, không nể nang và có tính chất xây dựng.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là qui luật phát triển của Đảng, là một nguyên tắc, một nội dung sinh hoạt chi bộ, là vũ khí sắc bén chỉnh đốn, xây dựng Đảng thường xuyên trong sạch vững mạnh, nâng cao tầm văn hóa lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường đòi hỏi cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, được như thế thì “Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng” (Hồ Chí Minh toàn tập-NXB Chính trị Quốc gia 1996, trang 261)
Mục đích của tự phê bình và phê bình là làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng là việc làm mang tính chất xây dựng và phát triển nội dung văn hóa Đảng, là thực hiện giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sửa đổi lối làm việc, hành vi quan hệ, lối sống nếp sống; đề cao ý thức tổ chức, kỷ luật của  mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi người để mỗi người, mỗi chi bộ, mỗi tổ chức càng đúng hơn, tốt hơn, ưu điểm nhiều hơn, khuyết điểm ít hơn.
Để tự phê bình và phê bình có kết quả, đúng mục đích, tư phê bình và phê bình phải nghiêm khắc, ráo riết, triệt để, không nể nang, không “dĩ hòa vi quí”, không thêm cũng không bớt và phải căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét, đánh giá và phân tích, vạch rõ cả ưu điểm cả khuyết điểm, có lý có tình, mềm dẻo, thấm đượm lòng nhân ái bao dung, vị tha để khuyến khích phần thiện trong con người hồi sinh, nẩy nở; để lôi kéo, thức tỉnh, nâng đỡ tinh thần người có sai lầm khuyết điểm tiếp thu phê bình, sửa chữa lỗi lầm, khuyết điểm. Phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, trong sáng, mang tính chất xây dựng “trị bệnh cứu người”, có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; phải công khai trực tiếp nói ý kiến của mình để “phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”.
Tự phê bình có vai trò dẫn dắt, định hướng và ảnh hưởng rất lớn đến tính chất, mục đích, chất lượng và hiệu quả của phê bình, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Không thể có kết quả phê bình đúng mục đích, sinh hoạt chi bộ có chất lượng nếu như trong chi bộ, trong bộ máy cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể còn có nhiều người hữu khuynh, né tránh, cầu an,“ba phải”, “mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật”, thiếu dũng khí nêu chính kiến, không dám chiến đấu bảo vệ lẽ phải, hoặc còn có biểu hiện mất dân chủ “trấn áp, bịt miệng”, coi thường ý kiến người khác, dân chủ cực đoan “đục nước béo cò”, lợi dụng phê bình để đề cao cá nhân, “vĩ đại hóa mình”, tạo dựng bè cánh, “tung hỏa mù”, “đánh lạc hướng”, “lộn sòng con trắng con đen”. Đây chính là nguyên nhân, mầm mống gây mất đoàn kết trong chi bộ, trong tổ chức.
d. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác.
Bản thân luôn có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh, tự giác, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, bình đẳng trước mọi quyết định của Đảng, giữ gìn uy tín chung cho Đảng và bản thân trong mọi công việc.
Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên của Đảng rằng, Đảng ta là một Đảng cách mạng, một Đảng vì nước, vì dân, do vậy mọi đảng viên phải coi việc tuân thủ kỷ luật của Đảng là trách nhiệm, là một nhiệm vụ và cũng thể hiện bản lĩnh của một người cách mạng, người lãnh đạo. Đảng phải được thường xuyên chỉnh đốn về mọi mặt, làm sao cho tổ chức, sinh hoạt và trong lãnh đạo phải có kỷ luật sắt, đồng thời là kỷ luật tự giác. Để kỷ luật của Đảng thật sự là kỷ luật tự giác, nghĩa là mọi cấp bộ Đảng, mọi đảng viên đều tự giác chấp hành kỷ luật
Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải luôn luôn tẩy bỏ những phần tử hủ bại ra khỏi Đảng. Trên cơ sở tự phê bình và phê bình mà làm cho Đảng trong sạch vững mạnh. Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tự nó đã là một tổ chức có kỷ luật. Thường xuyên đưa vào Đảng những người tiên tiến và loại ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách và vai trò lãnh đạo. Đó là quy luật vận động và phát triển của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần phê phán những đảng viên thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, cậy mình có một ít thành tích thì tự kiêu tự đại, cho mình là "cứu tinh" của dân, "công thần" của Đảng, rồi đòi địa vị, đòi danh vọng. Việc to không làm được, việc nhỏ không muốn làm. Bệnh công thần rất có hại cho đoàn kết ở trong Đảng cũng như ở ngoài Đảng.
e. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
Luôn dựa trên nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, điều lệ, đường lối, quan điểm, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp để thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Đảng, luôn thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác. V.I.Lênin chỉ rõ “Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, Đảng phải có sự thống nhất ý chí hết sức chặt chẽ, tuyệt đối; đoàn kết là nguồn gốc, sức mạnh chủ yếu, vô tận và vô địch của Đảng”(1).  Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phân tích toàn diện, sâu sắc tính tất yếu và tầm quan trọng đặc biệt của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng: Đoàn kết trong Đảng phải biểu hiện ở cả tư tưởng và hành động. Tư tưởng phải thống nhất, hành động cũng phải thống nhất. Đảng tuy nhiều người, song khi tiến hành thì chỉ như một người. Trong Đảng không thể có tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược; bằng mặt, không bằng lòng.
Sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong Đảng trước hết phải dựa trên nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là Chủ nghĩa Mác-Lênin. Người đã ví Chủ nghĩa Mác-Lênin là cái “cẩm nang thần kỳ”, là kim chỉ nam, là mặt trời soi sáng, là ngọn cờ đoàn kết, là cơ sở để vạch ra đường lối chiến lược, sách lược cho cách mạng.
3. Ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
Bản thân luôn luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước. Tuyệt đối không làm những việc mà Đảng cấm, sinh hoạt Đảng với địa phương đều đặn. Thực hiện tốt luật giáo dục, luật an toàn giao thông…
4. Tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách
Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường, của tổ thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội quy cơ quan . Luôn nêu cao tinh thần đảng viên trong các đợt sinh họat chính trị, chuyên môn, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ mới.
5. Ý thức phục vụ nhân dân:
Với chuyên môn và công việc của mình tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp để phục tốt hơn nữa sự nghiệp trồng người, sự nghiệp giáo dục chung của nước nhà.Luôn nâng cao ý thức trách nhiệm , ý thức đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân, theo hướng trọng dân, có tinh thần và trách nhiệm và tạo niềm tin đối với nhân dân.
6. Ý thức tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bản thân tôi luôn luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong của một người cán bộ, luôn luôn giữ vững và trui rèn ý chí, quyết tâm cách mạng, trung thành với nước, với Đảng, hiếu với dân. Khổ luyện và tiếp thu các giá trị văn hóa, tự hoàn thiện nhân cách, không ngừng học tập để có tri thức, nâng cao tầm trí tuệ. Thường xuyên rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lòng nhân ái với con người, lối sống trong sạch, giản dị, thủy chung, trong sáng, thiết thực, hòa đồng, làm chủ bản thân và luôn có khát vọng vươn tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ. Luôn gần dân, hiểu dân, vì dân, gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày. Thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, có tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
4. Tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách
Bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn luôn thực hiện đúng sự phân công của Nhà trường, của tổ . Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội quy cơ quan . Luôn nêu cao tinh thần đảng viên trong các đợt sinh họat chính trị, chuyên môn, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong thời kỳ mới.

Người viết thu hoạch

 -----------------------------------------------------------------------------------------------
HUYỆN ỦY TỊNH BIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Tịnh Biên, ngày 11  tháng 06 năm 2007
µ


BÀI THU HOẠCH

I. Về Nhận Thức:
1/ Vì sao phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ?
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.
Xuất phát từ những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, chắc lọc tinh hoa  văn hoá của nhân loại, đặc biệt là đạo đức mác xít. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, người cộng sản, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa nhưng để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng to lớn đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng.... Trong di sản Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương ngời sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo.
2/ Thực trạng hiện nay về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, Đảng viên ảnh hưởng đến uy tính của Đảng, lòng tin của nhân dân và sự phát triển của đất nước.
Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên hiện nay đang là vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội, nó đang phá hại nhiều hạnh phúc gia đình, làm suy giảm nguồn nhân lực, gây hậu qủa rất lớn đến phát triển kinh tế của đất nước... Nó làm cho nhân dân không an tâm và ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng. Đến việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội X của Đảng chỉ rõ “thoái hoá, biến chất về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân trong một bộ phận không nhỏ của cán bộ, Đảng viên diễn ra nghiêm trọng kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp Nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”.
3/ Qua học tập, đồng chí nhận thức và bày tỏ tình cảm kính trọng đặc biệt gì về tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh ?
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng kính yêu của dân tộc ta, Người đã hiến vâng tất cả trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Người đã quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẩu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ và mỗi con người Việt Nam.
Đối với mỗi cán bộ, Đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục rèn luyện mình xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”.
II. Về Tự Liên Hệ Bản Thân, Những Ưu Khuyết Điểm Về Phẩm Chất Đạo Đức, Lối Sống:
1/ Về ý thức trách nhiệm:
* Về ý thức tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng:
Tôn trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ của cơ quan phát huy quyền làm chủ tập thể cán bộ viên chức , thường xuyên phê bình và tự phê bình một cách trung thực , thẳng thắn trên tinh thần đấu tranh , giúp nhau cùng tiến bộ .
Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị củng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất .
* Về phẩm chất chính trị:
Có lập trường tư tưởng vững vàng , kiên định với lí tưởng cộng sản ,tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết , quan điểm đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước , tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong công cuộc đổi mới , trên tinh thần quán triệt nội dung chính sách pháp luật nhà nước , các chỉ thị , nghị quyết của cấp trên cũng như của chi bộ đề ra .
2/ Liên hệ về ý thức trong lối sống trong sáng, lành mạnh ở mức độ nào ?
Tích cực thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt qui chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đã được xây dựng , kiên quyết chống tham nhũng, chống lãng phí , tiêu cực , sách nhiểu và mưu lợi cá nhân , có lối sống trung thực , giản dị và lành mạnh , hoà đồng với tập thể. Ngoài thu nhập từ lương, bản thân đã cùng gia đình lao động sản xuất để có thu nhập thêm từ kinh doanh mua bán, nhằm ổn định cuộc sống và an tâm trong công tác.
3/ Về hành động cụ thể:
* Viết bản đăng ký phấn đấu thực hiện của bản thân qua học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng: trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc và xây dựng xã hội mới, cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Đảng và Nhà nước ta trong mọi hoạt động, đặc biệt là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất đã có rất nhiều cán bộ Đảng viên rất kiên cường anh dũng, gương mẩu đi đầu, không ngại gian khổ, hy sinh đã làm nên thành tích hào hùng, vẻ vang. Đảng và nhân dân ta rất tự hào vì đã có những người con xứng đáng như thế (những người con làm nên lịch sử).
- Song bên cạnh những cán bộ, Đảng viên tiêu biểu ấy còn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên bị suy thoái về phẩm chất, đạo đức, họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất, bất chấp kỷ cương, đạo lý, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình trước. Họ đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích tập thể, do cá nhân chủ nghĩa mà họ ngại khó khăn, gian khổ, và họ sa vào tham danh trục lợi, xem thường tập thể, khinh rẽ quần chúng, độc đoán chuyên quyền, quan liêu mệnh lệnh, tham ô hữu hóa, tự cao tự đại, họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, lười học tập, họ không có tinh thần có gắng vươn lên. Cũng do tính cách cá nhân mà gây mất đoàn kết nội bộ, xem thường tổ chức kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, nói nhiều làm ít, công của mình tội của người khác, không chấp hành và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân trong mối quan hệ chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh cho rằng “ chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội”. Người nhấn mạnh chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác. Cho nên là cán bộ, Đảng viên chúng ta phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và phải quét sạch nó đi.
III. Phương Hướng và Giải Pháp Của Bản Thân Trong Việc Phấn Đấu, Rèn Luyện Tu Dưỡng Đạo Đức, Lối Sống Qua Đợt Học Tập “Tấm Gương Đạo Đức HỒ Chí Minh”:
Bản thân là cán bộ, Đảng viên trước hết là thông suốt và quán triệt các chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là giải pháp trong bài “nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:
- Thứ nhất: mỗi cán bộ, Đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
- Thứ hai: phải đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân.
1/ Những việc làm cụ thể:
 Chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, có lối sống lành mạnh, hoà đồng cùng tập thể, không quan liêu mệnh lệnh, hách dịch cửa quyền, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân, mỗ người vì mọi người. Đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị.
Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật trong Đảng và tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Có mối quan hệ gắn bó với nhân dân và chi Đảng bộ nơi cư trú. Bản thân được phân công chuyên quản về khối văn xã và tổng hợp báo cáo thu chi ngân sách trên địa bàn hàng tuần , tháng , quý và năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
 -------------------------------------------------------------------

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

đăng 02:16 08-05-2010 bởi Le Hong Tung

I/ Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề về “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”:
*Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ           Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.
          Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực tiễn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận mệnh của dân tộc ta đã gắn liền với vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
          Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải thật trong sạch.Sức sống, sự lớn mạnh của Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến đấu và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Quan điểm cách mạng đó là nguyên nhân, là nguồn gốc sâu xa tạo nên sức mạnh của Đảng để Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vĩ đại“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
          Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc, Đảng không phải ở trên dân mà ở trong dân. Đảng và dân gắn bó, hòa quyện là một, không tách rời và không thể tách rời. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân; không phải “đóng cửa lại” để xây dựng Đảng mà phải xây dựng Đảng từ phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Đảng tin dân, đưa mọi vấn đề để dân góp ý, thảo luận và cùng tìm cách giải quyết, từ đó có những quyết sách đúng đắn. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân.
          Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.
          *Đảng là đạo đức, là văn minh: Đạo đức, theo ý nghĩa thông dụng là tập hợp những quan điểm, tư tưởng, tình cảm thể hiện ra ở hành vi của một giai cấp, tầng lớp, của một người, một tổ chức xã hội hay nghề nghiệp nhất định (đảng chính trị, cơ quan nhà nước, hội, đoàn…) đối với thế giới tự nhiên, xã hội, con người.
          Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người, đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng.
          Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân, gương mẫu làm tròn bổn phận công dân, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Tất cả mọi cán bộ, đảng viên dù làm công tác đảng hay công tác chính quyền, dù ở bất cứ cương vị nào đều do yêu cầu của cách mạng mà tổ chức phân công. Theo Hồ Chí Minh, dù là chủ tịch nước, uỷ viên các cấp bộ Đảng hay bộ trưởng cho đến nhân viên lái xe, quét rác… tất cả đều phải rèn luyện đạo đức cách mạng, đều phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.
          Văn minh là một khái niệm động. Về đại thể, người ta cho rằng loài người đã trải qua ba giại đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp và vănminh hậu công nghiệp. Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, khi Người nói  “Đảng ta là văn minh” có thể bao gồm một số nội dung sau đây:
Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn, đen tối, bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ 20), Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiền tiến có tính vượt trội (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó.
          Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính, trung thực, trung thành, quang minh chính đại, chung thuỷ, trước sau như một đều nhất quán một tinh thần yêu chuộng hoà bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa, vì độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới. Đảng văn minh là bởi Đảng kiên quyết cự tuyệt thói cơ hội, mị dân, giáo điều, bảo thủ, dối trá, lừa gạt, thất tín, tiền hậu bất nhất, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo…
Đảng ta là văn minh là bởi vì Đảng là một tổ chức cách mạng, kiên trì cải tạo xã hội cũ, phá bỏ mọi cái lạc hậu; kiên trì chống lại cuộc sống mất nhân tính; nó nhân danh chính nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa, tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác. Vì vậy, bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến, là bộ phận tinh hoa của xã hội, là một tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man, tàn bạo.
          Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải chỉ nhằm đập tan, phá bỏ cái cũ xấu xa, lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một xã hội mới tốt đẹp, nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản chủ nghĩa.
          Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.
II- Liên hệ bản thân:
Ưu điểm :
          - Trong công tác, sinh hoạt: Tuân theo pháp luật Nhà nước, tuân theo kỷ luật lao động. Giữ gìn trật tự chung. Đóng góp để xây dựng lợi ích chung. Hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng. Làm việc có chất lượng, có hiệu quả.
          - Trong xây dựng chi bộ: Vững vàng về tư tưởng chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ, luôn gắn bó với nhân dân. Có tình đồng chí thương yêu giúp nhau cùng tiến bộ, phê bình chân thành.
Nhược điểm:
          Trong xây dựng chi bộ: Công tác bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng là lực lượng trung kiên hiệu quả chưa cao. Việc đổi mới phong cách và lề lối làm việc chưa thật khoa học.
III- Nhiệm vụ xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh “là đạo đức là văn minh”:
          - Để thể hiện quyết tâm phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng là đạo đức, là văn minh bản thân tôi nhận thấy cần làm tốt những công việc sau:
          - Tích cực xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ, cùng với chi bộ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.
          - Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ cụ thể của bản thân; ra sức học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, lý luận, góp phần cùng toàn Đảng đấu tranh sắc bén, có sức thuyết phục để bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy yếu tố tích cực chủ quan, bằng hành động tự giác để góp phần phòng, chống tham nhũng.
          - Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sát dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân. Thực hiện một cách thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triến sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.
          - Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng.
          - Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng.
          - Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết.
          - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.
          - Có đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo.
          - Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.
          - Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.
          - Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ.
          - Mỗi Đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải “dán lên trán hai chữ cộng sản” là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục.
          - Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân, “…không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
          IV- Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với nhiệm vụ công tác của bản thân và đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt nội dung trên.
Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.
Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng - đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: "Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng". “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.
Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: "Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân".
Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
    Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh", mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là "gốc". Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: "Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.


1 nhận xét Một số bài Bài thu hoạch mẫu về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức là văn minh"QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh