Script chuyển trang tự động kèm thông báo đếm ngược

Script chuyển trang do tác giả định trước địa chỉ & thời gian.


Script chuyển trang do tác giả định trước địa chỉ & thời gian.
<DIV id=txt align=center></DIV>
<SCRIPT type=text/javascript>
var c=10;
var t;
var theDate = new Date();
s=theDate.getSeconds();
function ChangeUrl(site){
document.getElementById("txt").innerHTML='<FONT face="Tahoma">Trình duyệt sẽ tự động chuyển sang <b><font color=blue>'+site+'</font></b> trong vòng <b><font color=red>'+c+'</font></b> giây nữa.<br></Font>';
c-=1;
url=site;
t=setTimeout("ChangeUrl(url)",1000);
stopCount(c,url);
}
function stopCount(c,link){
if(c==-1)
{clearTimeout(t);
location.href=link;}
}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
ChangeUrl('http://tranphucminh.blogspot.com');
</SCRIPT>

Không có nhận xét nào Script chuyển trang tự động kèm thông báo đếm ngượcQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh