Script chuyển trang tự động kèm thông báo đếm ngược

Script chuyển trang do tác giả định trước địa chỉ & thời gian.


Script chuyển trang do tác giả định trước địa chỉ & thời gian.
<DIV id=txt align=center></DIV>
<SCRIPT type=text/javascript>
var c=10;
var t;
var theDate = new Date();
s=theDate.getSeconds();
function ChangeUrl(site){
document.getElementById("txt").innerHTML='<FONT face="Tahoma">Trình duyệt sẽ tự động chuyển sang <b><font color=blue>'+site+'</font></b> trong vòng <b><font color=red>'+c+'</font></b> giây nữa.<br></Font>';
c-=1;
url=site;
t=setTimeout("ChangeUrl(url)",1000);
stopCount(c,url);
}
function stopCount(c,link){
if(c==-1)
{clearTimeout(t);
location.href=link;}
}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
ChangeUrl('http://tranphucminh.blogspot.com');
</SCRIPT>

Không có nhận xét nào Script chuyển trang tự động kèm thông báo đếm ngượcTop
Liên hệ Facebook với Minh