Chèn Chabox Gtalk vào BlogSpot.

Nếu site bạn rất nhiều bạn bè có tài khoản Google, tại sao không thử chèn thêm một ChatBox để tăng tình năng trò chuyện kết bạn cho Blog. Việc đơn giản phải làm là bạn chỉ cần nhúng một iframe của Google cho sẵn.

Xem DEMO


Các bạn coppy và cài đặt nhé. Và nhớ chỉnh lại CSS. của mình.


<style>
    #chat{position:fixed; top:0px; left:1px;}
    .bt{background:url('http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/androiddevicons/dialog.png') no-repeat; width: 48px; height: 48px;}
    #cbody{border-radius: 3px 10px 0px #444;}
</style>
<div id="chat">
<div class="bt" onclick="toggle()" ></div>
<p id="cbody" style="display:none;">
    <iframe height="350" frameborder="0" width="300" src="http://talkgadget.google.com/talkgadget/client?fid=gtalk0&amp;relay=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fifpc_relay"></iframe>
</p>
</div>
<script>
    var $_ = function(x){return document.getElementById(x);}
   
    function toggle(){
    var ck = $_("cbody").style.display;
        if(ck != "none"){
            $_("cbody").style.display = "none";
        }
        if(ck != "block"){
            $_("cbody").style.display = "block";
        }
    }
</script>


Chúc bạn thành công !

Không có nhận xét nào Chèn Chabox Gtalk vào BlogSpot.Top
Liên hệ Facebook với Minh